Arloesi

Yn yr adran yma gallwch ddysgu mwy am y gwaith da ac arloesol sy'n cael ei wneud gan gynghorau cymuned a thref ar draws Cymru.

Felodrom Caerfyrddin yn cael ei enwebu am wobr RICS - Darllenwch am lwyddiant Cyngor Tref Caerfyrddin yn eu hymdrechion i ail-ddatblygu'r atyniad hanesyddol.

Cwis Eco Cyngor Cymuned Cwmbran - darllenwch fwy am gwis blynyddol y Cyngor ar gyfer ysgolion lleol.

Corwen yn hybu bancio lleol - darllenwch fwy am y fenter a gefnogir gan gyngor Tref Corwen

Criccieth yn cofio ei chyfraniad i'r Rhyfle Byd Cyntaf - Dysgwch fwy am waith Cyngor Tref Criccieth wedi ei gyllido gan arian Loteri Treftadaeth

 Siopa Penarth, menter newydd gan Gyngor Tref Penarth - Darllenwch am y fenter yma

Cyngor Tref Caerfyrddin yn dathlu ymrwymiad i Gyflog Byw - Darllenwch y manylion llawn yma.

Ailddatblygu Felodrom Caerfyrddin - Manylion llawn a llyniau o'r datblygiad hanesyddol yma.

Penwythnos Siryfion Cyngor Tref Caerfyrddin - Digwyddiad a drefnwyd gan Gyngor Tref Caerfyrddin

Diwrnod Afalau Cas-gwent - Dysgwch fwy am y digwyddiad hwn a drefnwyd gan Gyngor Tref Cas-gwent

Diwrnod Cymunedol Criccieth - Darllenwch am y digwyddiad llwyddiannus hwn a drefnwyd gan Gyngor Tref Criccieth.

Cylchlythyr Cyngor Tref y Barri - Dysgwch fwy am gylchlythyr y Cyngor a fydd yn cael ei gyhoeddi yn fisol

Penwythnos Carnifal Penarth - Dathliadau gan Gyngor Tref Penarth

Cyngor Tref Llanilltud Fawr - Cais llwyddiannus am grant i wella llwybr cerdded.

Bwyd gyda Ffrindiau - Cyngor Tref Gorseinon yn dod a phobl at ei gilydd gyda grym bwyd da

Tref Ddementia-gyfeillgar - Mae Cyngor Tref yr Wyddgrug wedi sefydlu grwp i weithio gyda busnesau a grwpiau yn y dref i godi ymwybyddiaeth a gwella cefnogaeth ar gyfer pobl sy'n dioddef o ddementia. Darllenwch fwy drwy glicio ar y pennawd wedi ei danlinellu.

Tref Ddementia-gyfeillgar - Cyngor Tref Y Waun yn gweithio tuag at greu tref sy'n dangos gwell dealltwriaeth o sut i gefnogi pobl sy'n dioddef gyda dementia.

Cyngor Cymuned Llanrug yn croesawu cynrychiolwyr ieuenctid i'r cyngor - Dysgwch fwy am lwyddiant y cyngor wrth recriwtio cynrychiolwyr ifanc o'r ardal fel aelodau arbennig.

Cyngor Tref Penarth yn codi Praesept er mwyn cyrraedd nodau ac amcanion uchelgeisiol+ Dogfen Nodau ac Amcanion Cyngor Tref Penarth - ymddiheurwn nad oes fersiwn Gymraeg o'r ddogfen hon - Darllenwch am benderfyniad y cyngor i gynyddu eu hincwm er mwyn gallu gweithredu cynlluniau uchelgeisiol yn yr ardal

 Cyngor Tref Tredegar yn buddsoddi mewn diffibrilwyr - Dysgwch fwy am fuddsoddiad Cyngor Tref Tredegar mewn offer achub  bywyd er budd plant a thrigolion lleol.

Ysgoloriaeth Patagonia gan Gyngor Tref Ffestiniog - Dysgwch fwy am ysgoloriaeth Cyngor Tref Ffestiniog fydd yn galluogi i un person ifanc deithio i Batagonia. 

Gwyl Lenyddiaeth i Blant Tref y Coed Duon - Darllenwch am ran cyngor Tref y Coed Duon mewn rhedeg yr wyl lwyddiannus hon.

Llawlyfr i drigolion gan Gyngor Cymuned Cwmbran - Dyma enghraifft o lawlyfr i drigolion yr ardal yn son am waith a chyflawniadau diweddar y Cyngor.

Toiledau Cyhoeddus Llansannan - Dyma astudiaeth enghreifftiol o sut y bu i Gyngor Cymuned Llansannan weithredu i gymryd cyfrifoldeb am un o asedau cyhoeddus y gymuned.

Denu Grantiau - Llwyddiant Cyngor Cymuned Dinas Powys

Prosiect Amlgyfrwng - Cyngor Higher Kinnerton yn ymgysylltu gyda'u hetholwyr