Adnoddau Gwybodaeth Awdurdodau Lleol

Yn ddibynnol ar eich ardal, cewch gwybodaeth ac adnoddau sy'n gysylltiedig ag eich awdurdod lleol. Mae’r dolenni yn cyfeirio chi I wefannau allanol.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Polisi Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
AMP 2021: Canllawiau Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cronfa gwelliant cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Caerdydd (can’t find Welsh version, no phone number or email address)
Pecyn Cymorth Cymunedol Camu i'r Adwy

Cyngor Sir Caerfyrddin
Tir ac Eiddo Masnachol

Cyngor Sir Ceredigion
Cynllun Grantiau Cymunedol Ceredigion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cynllun Cyflawni Rheoli Asedau 2012-2017

Cyngor Sir Ddinbych
Strategaeth Rheoli Asedau 2017-2021

Cyngor Sir y Fflint
Canllawiau Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol

Cyngor Sir Fynwy (English Only)
Trosglwyddo Asedau Cymunedol – Ffurflen Mynegi Diddordeb

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (English only)
Cynllun Rheoli Asedau 2011-16

Cyngor Sir Penfro
Polisi Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Y Broses o Drosglwyddo Asedau Cymunedol
Ffurflen Mynegi Diddordeb
Templed Cynllun Busnes
Taflen Wybodaeth i Sefydliadau

Cyngor Sir Powys
Ffurflen Achos Busnes
Ffurflen Mynegi Diddordeb

Rhondda Cynon Taf
Ffurflen Mynegi Diddordeb Ar-lein

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg
Gwybodaeth i ymgeiswyr
Y fframwaith penderfyniadau
Ffynonellau gwybodaeth ychwanegol a chanllawiau i ymgeiswyr
Cam 1 – Mynedi ddiddordeb
Cam 2 – Templed cynllun busnes
Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol