Ymgynghoriaeth

Mae Un Llais Cymru yn gallu cynnig nifer o wasanaethau ymgynghoriaeth gwahanol i aelod gynghorau a ddarperir gan bobl broffesiynol cymwysedig. Mae’r gwasanaethau ar gael trwy gyfrwng y Saesneg a gellir eu crynhoi fel a ganlyn:

Adnoddau Dynol a Chyfraith Cyflogaeth
Ymgynghorydd: Paul Egan a Brian Kultschar

 • Adolygu polisïau Adnoddau Dynol a chynllunio polisïau cyflogaeth pwrpasol i gynghorau
 • Cyngor penodol a chefnogaeth ar bob mater Adnoddau Dynol, gan gynnwys materion disgyblaeth, achwyniadau, diswyddiadau ac absenoldeb salwch
 • Gweithredu’n gynghorydd proffesiynol i Baneli Apeliadau cynghorau
 • Darparu gwasanaeth ymchwilio allanol i achosion disgyblaeth difrifol
 • Paratoi cytundebau setlo mewn achosion priodol
 • Darparu gwasanaethau cyflafareddu i gynghorau sydd mewn gwrthdaro gyda gweithiwr
 • Cymorth gyda dewis staff, gan gynnwys paratoi disgrifiadau swyddi, manylebau gweithwyr a pharatoi profion asesu
 • Cymorth gyda pharatoi ar gyfer tribiwnlysoedd cyflogaeth
 • Paratoi a chyflwyno cyrsiau hyfforddiant pwrpasol


Deddfwriaeth Treth Ar Werth
Ymgynghorydd:
William Mann

Mae awdurdodau lleol yn sefydliadau cymhleth iawn o safbwynt TAW.

Ar gyfer awdurdodau mwy mae’r materion arferol yn amrywio o ddatblygu ac atgyfnerthu eiddo, cydweithio a phartneriaethau, toramodau eithrio rhannol, materion cynlluniau nwyddau cyfalaf, gollwng eithriadau ar eiddo a chyflawni gwasanaethau hamdden a diwylliannol.

Ar gyfer awdurdodau llai mae’r materion arferol yn amrywio o brosiectau cymunedol a chyfalaf, delio â phryniannau yn defnyddio arian wedi’i gyfrannu neu arian o gronfeydd ymddiriedolaeth a/neu ystyriaethau ariannol neu anariannol sy’n cael eu trin yn gyflenwadau busnes tybiedig.

Mae’r rhain yn rhan o nifer o faterion tebygol lle y gallai gwneud camgymeriad olygu fod ceisiadau TAW yn cael eu goramcangyfrif a chamgymeriadau sy’n cael eu cymhlethu gan gosbau.

Er gwaethaf trafodaeth helaeth gyda HMRC mae’r defnydd o gosbau yn y sector cyhoeddus yn parhau i fod yn bell o fod yn ysgafn.


Rheoli Eiddo (Gwasanaeth i gynghorau’r Gogledd yn unig)
Ymgynghorydd:
Dr Ian Gardner PhD, MSc, BA (Anrh), FCIH, FCMI, FRSA
 •  Cynnal a Chadw Eiddo a Rheoli Cyfleusterau
 •  Rheoli a Gwerthuso Prosiectau
 •  Gwerth am arian, arbed costau a chaffael
 •  Cynllunio Parhad Busnes
 •  Strategaeth, Polisi ac Asesiadau Amgylcheddol

Ymgysylltu a Datblygu Cymunedol

Ymgynghorydd:
Liz Court
 • Cynllunio a chyflawni hyfforddiant ymgysylltu a datblygu cymunedol
 • Datblygu cynlluniau ymglymiad cymunedol
 • Gwasanaethau mentora a chefnogaeth

Ymgysylltu Cymunedol, Trosglwyddo Asedau, Gwaith Partneriaeth a Threfniadau Ariannu a Monitro a Gwerthuso Prosiectau
Ymgynghorydd
: Cerys Thomas

Mae’r tîm yn Resources for Change hefyd yn cynnwys pobl a chanddynt arbenigedd ym meysydd ynni adnewyddadwy, datblygu cynaliadwy a datblygu a rheoli asedau cymunedol yn fentrau cymdeithasol. Er mwyn cael mwy o wybodaeth, ewch i wwwr4c.org.uk

Datblygu Datganiad ar Gynlluniau Lle a Lles
Ymgynghorydd:
Chris Ashman MSC MIED

 • Llunio proffiliau data lleol
 • Ymarferion Ymgysylltu Cymunedol
 • Paratoi Cynlluniau Lle yn cyflwyno safbwyntiau lleol ar ddatblygiadau arfaethedig ac anghenion economaidd, cymdeithasol a gwasanaethau amgylcheddol
 • Ymgysylltu â darparwyr gwasanaethau prif ffrwd
 • Cael gafael ar gyllid i gyflawni gweithredoedd lleol
 • Paratoi datganiadau Llesiant ac adroddiadau cynnydd blynyddol

  Iechyd, Diogelwch a Lles
  Ymgynghorydd – Jeff Berriman CMIOSH Cert. Ed. Dip. I.I.M. Dip. R.S.A

  Adolygu’r seilwaith polisi presennol a chynllunio polisïau a gweithdrefnau pwrpasol
  Cynnal asesiadau risg a darparu gweithdrefnau i gefnogi’r canfyddiadau
  Pob agwedd o gyngor ar iechyd, diogelwch a lles
  Darparu hyfforddiant pwrpasol

  Cwestiynau i’w gofyn fel cyngor

  A oes gennych bolisi iechyd a diogelwch ysgrifenedig?
  A oes gennych asesiadau risg tân ysgrifenedig ar gyfer eich adeiladau?
  A ydych yn cydymffurfio â’r Ddeddf Diwygio Rheoliadau Tân?
  A yw staff wedi cael eu hyfforddi ac yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau iechyd a diogelwch?
  A ydych wedi cynnal asesiadau risg ar gyfer eich gweithgareddau?

  Gall ein Hymgynghorydd gynorthwyo gyda’r holl faterion hyn a gall gynghori cynghorau ar eu holl gyfrifoldebau o ran iechyd a diogelwch.Er mwyn cael mwy o fanylion, gan gynnwys costau, cysylltwch â Mr Paul Egan,
Dirprwy Brif Weithredwr a Rheolwr Adnoddau. Danfonwch e-bost