Cyflenwyr Presennol

Deddfwriaeth Pensiwn Gweithle/Awto Ymrestru
Auto Enrolment Support Ltd
Mae Auto Enrolment Support Ltd yn arbenigo ar gynghori cyflogwyr ar sut orau i gyflawni eu cyfrifoldebau statudol i sicrhau eu bod yn cydymffurfio yn y ffordd fwyaf cost effeithiol â gofynion y Rheoleiddydd Pensiynau.
Mae gan Auto Enrolment Support Ltd wasanaeth cydnabyddedig a ddarperir i gwmnïau bach a chanolig gyda’u holl gyfrifoldebau cyflogydd cyn-cyfnod.
3 Cwrt y Parc, Earlswood Road, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GH
03332 027180 / 07866 473552
 
Bancio
CCLA/The Public Sector Deposit Fund
Mae CCLA wedi rheoli cronfeydd awdurdodau lleol ac elusennau am fwy na 50 mlynedd ac mae Ymddiriedolaeth Buddsoddiadau Cilyddol yr Awdurdodau Lleol yn rhan berchennog arno. Fe’i sefydlwyd i hyrwyddo rheolaeth dda ar gronfeydd ar gyfer cleientiaid awdurdodau lleol. Sefydlwyd Cronfa Ernes y Sector Cyhoeddus ar gais y Gymdeithas Llywodraeth Leol yn dilyn yr argyfwng bancio yng Ngwlad yr Ia. Mae’n cynnig datrysiad cyfradd cystadleuol, mynediad cyfleus, cost isel ar gyfer arian awdurdodau lleol. Mae hefyd yn cynnig tryloywder llwyr, caiff ei fonitro a’i arwain gan y sector cyhoeddus, ac mae ganddo gadeirydd annibynnol a bwrdd o arbenigwyr yn cynnwys CIPFA. Mae CCLA Investment Management Ltd yn cael eu hawdurdodi a’u rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.
Senator House, 85 Queen Victoria Street, Llundain/London, EC4V 4ET
0844 5615045 / 07904 657815
Arbenigwyr TAW Centurion
Mae Centurion yn dîm profiadol ac arobryn o arbenigwyr TAW, ac mae pob un o’i aelodau technegol wedi gweithio i un neu ragor o’r 4 Mawr, ym myd diwydiant yn uwch reolwyr/cyfarwyddwyr TAW ac mae gan bob un ohonynt gefndir gyda HMRC.
Delio â Throsglwyddo Asedau Cymunedol, cymryd cyfrifoldeb am reoli asedau neu wasanaethau yn y sector cyhoeddus, prosiectau gwariant cyfalaf mawr – mae’r materion hyn yn aml yn codi cwestiynau TAW ar draws y sector. Pe bai cwestiynau TAW o’r fath yn codi, mae Centurion VAT yn gwmni Cymreig, ac mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd, Casnewydd a Bryste. Mae gennym brofiad penodol ym maes TAW i awdurdodau lleol, ac rydym wedi delio â chynghorau o bob maint er 1998.
Yn ogystal â chymorth TAW, mae tîm Centurion hefyd yn darparu digwyddiadau hyfforddiant penodol ar TAW ar gyfer y sector ac yn cynnig llinell gymorth bwrpasol ar TAW i ateb ymholiadau ad hoc gan Awdurdodau Lleol. Er mwyn cael mwy o wybodaeth benodol am TAW i awdurdodau lleol, ewch i’n gwefan: www.centurionvat.com neu ffoniwch Louise Gray ar 01633 415390

Er mwyn cael ein cylchlythyr technegol chwarterol ar TAW, danfonwch e-bost at: merle.bethell@centurionvat.com
Merlin House, Rhif 1 Parc Busnes Langstone, Casnewydd. NP18 2HJ
01633 415390
 
Offer Chwarae
Eibe Play
Bu Eibe yn gosod llecynnau chwarae dychmygus ledled gwledydd Prydain am dri degawd. Gan weithio gyda chynghorau lleol, ysgolion ac atyniadau hamdden, rydym yn cynhyrchu llecynnau chwarae hir-oes ar gyfer plant o bob oed. Mae ein hethos amgylcheddol wedi’n galluogi i ennill Gwobr Llysgennad Byd Gwyrdd ar gyfer 2015 ac rydym yn dal i chwilio am ffyrdd blaengar o ddatblygu ein Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol. Mae gwasanaeth cwsmer hefyd yn hollbwysig inni. Rydym bob tro’n rhoi anghenion ein cleientiaid yn gyntaf, a gwnawn lawer o bethau yn rhad ac am ddim fel bod eich cynllun yn gweithio mor hwylus ag y bo modd. Cynhwyswn Gyngor, Ymgynghoriad, Dyfynbrisiau a syniadau Dylunio ym mhopeth a gynigiwn - heb anghofio ein portffolio gwych o gynhyrchion… mae presenoldeb eibe yng Nghymru wedi tyfu’n sylweddol dros y 18 mis diwethaf; ewch i’n gwefan i gael mwy o wybodaeth.
Forsyths Home Farm, A3 By-pass road, Godalming, Surrey, GU8 6AD
01483 813834
 
Hysbysfyrddau/Arwyddion
Harry Stebbing Workshop
Rydym yn gwmni teuluol bychan sy’n gweithio gyda choed derw o Loegr. Cynigiwn ein hysbysfyrddau mewn nifer fawr o feintiau amrywiol. Caiff ein holl gynhyrchion eu cynhyrchu â llaw yn ein gweithdai yn ôl gofynion manwl y cleient, sy’n aml yn gallu bod yn heriol (!!), sy’n golygu y gallwch gael mwy neu lai unrhyw faint neu gyfuniad a fynnwch. Mae ein hysbysfyrddau yn cael eu gosod ar byst cadarn 100mm (4”) neu 120mm (5”). Mae ein postyn derw grisiog unigryw nid yn unig yn rhoi cynhaliaeth lwyr i gefn y cwpwrdd, ond mae hefyd yn ysgwyddo pwysau llawn yr hysbysfwrdd. Mae hwn yn ddull llawer cryfach na’r hysbysfwrdd yn crogi o’i ffitiadau heb unrhyw gynhaliaeth. Rydym hefyd yn darparu soced blwchdoriad enamel, trwm wedi’i baentio (nid postyn Met!!), fel nad yw’r postyn yn cyffwrdd y llawr ac yn pydru. Fodd bynnag, os hoffech gael hysbysfwrdd i’w osod ar eich pyst eich hunan, rhowch wybod inni fel y gallwn ofalu ein bod yn gwneud y tyllau gosod cyfnerth i gymryd eich pyst. Byddwn yn plannu coeden dderw am bob archeb a dderbyniwn..The Barns, Eeyores House, Great Hockham, Norfolk, IP24 1PE
01953 498766 / 01953 665003 / 07748 017244
 
Gwefannau/Copïo Data & Ebyst
Cradur.com

Cwmni adeiladu gwefannau Cymreig yw Cradur.com.

Dwi wedi bod yn creu gwefannau ers dros chwe blynedd, ond gyda dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad yn gweithio â meddalwedd cyfrifiadurol.

Dwi'n arbenigo yng ngwefannau dwy- neu amlieithog. Mae y rhan fwyaf o'r gwefannau yr ydw i wedi eu hadeiladu yn rhai Cymreig, ond hefyd rhai Saesneg, Daneg a rhyngwladol.

Dwi wedi bod yn gweithio gyda chynghorau cymunedol ers dros bum mlynedd, ac yn deall anghenion a thrafferthion cynnal gwefannau eu hunan. Mae'r ffaith fy mod i'n Gymro Cymraeg sy'n byw yng Nghymru yn gadael i mi gynnig gwasanaeth unigryw a personol i gynghorau a mudiadau bach.

Am fwy of fanylion edrychwch ar fy ngwefan www.cradur.cymru


Vision ICT
Vision ICT yw prif ddarparydd gwefannau i’r sector cynghorau lleol, ac rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau e-bost, Holiaduron Ar-lein a Chopïo Data.

Rydym yn fusnes teuluol, ac mae gennym fwy na 15 mlynedd o brofiad o ddarparu gwasanaethau TG o safon a lefel uchel o gefnogaeth i gynghorau lleol. Erbyn hyn, rydym yn gweithio gyda mwy na 400 o gynghorau, ac mae dros 90 o’r rhain yn gynghorau cymuned a thref ledled Cymru. Rhoddodd hyn lefel o ddealltwriaeth inni sydd ond ar gael gan ychydig iawn o gwmnïau. Rydym yn deall anghenion eich cyngor o bob safbwynt, a gallwn weithio gyda chi i roi ichi’r wefan yr ydych ei heisiau, ei hangen ac y gallwch ddibynnu arni.

Mae’r byd TG yn newid yn gyson, a chan fod mwy a mwy o wefannau’n cael eu defnyddio ar ffonau symudol mae Vision ICT yn gallu cynnig gwefan gwbl ‘ymatebol’ i’ch cyngor.

Mae Vision ICT Ltd yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Un Llais Cymru.
Cysylltwch â Maggie neu Nigel: 1 Southernhay West, Caerwysg/Exeter, Dyfnaint/Devon EX1 1JG.
01392 669497