HandsCostau Byw

Cymorth gyda’r Argyfwng Costau Byw

Sefydlwyd prosiect argyfwng costau byw Un Llais Cymru i gynorthwyo Cynghorau Cymuned & Thref i roi mwy o gefnogaeth i gymunedau er mwyn goresgyn yr heriau a gafodd eu creu wrth i’r argyfwng costau byw waethygu.

Pam Mae’n Bwysig

Mae’r argyfwng costau byw yn dal i waethygu, ac yn arwain at fwy o dlodi a phwysau ariannol. Cynghorau Cymuned & Thref sydd agosaf at y bobl hynny sydd fwyaf bregus. Cafodd gwasanaethau a chefnogaeth ryfeddol eu darparu yn barod. Mae Un Llais Cymru yn awyddus i gefnogi Cynghorau i barhau â’u gwaith da i helpu’r sawl sy’n wynebu’r heriau anoddaf.

Beth Ddywedoch Chi Yr Hoffech Gael Cymorth Ar Ei Gyfer

Ar sail eich adborth, rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu a darparu adnodd ar-lein cynhwysfawr ar yr Argyfwng Costau Byw ar gyfer Cynghorau Cymuned & Thref. Bydd yr adnodd hwn yn darparu canllawiau, cyngor, hyfforddiant, ac astudiaethau enghreifftiol sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y meysydd penodol hyn:

· Lleoedd Cymunedol & Ardaloedd Cynnes/Twym
· Bwyd
· Iechyd & Llesiant
· Dillad & Ail-bwrpasu
· Budd-daliadau, Rheoli Dyledion & Chyllidebu
· Trafnidiaeth

Sut allwn eich cefnogi

Rydym eisiau darparu cyngor, canllawiau, ac offerynnau sy’n berthnasol i bob Cyngor Cymuned & Thref. Rydym yn gwerthfawrogi fod gan rai cynghorau fwy o adnoddau nac eraill er mwyn ymateb i’r argyfwng costau byw. Byddwn yn sicrhau bod adnoddau ar gael y gall pob Cyngor Cymuned & Thref eu defnyddio. Rydym yn gobeithio darparu:

Adeiladu & Dysgu Sgiliau – hyfforddiant costau byw, gweminarau, a gweithdai gan gynnwys mewnbwn gan gydweithwyr o gynghorau eraill ar fentrau llwyddiannus a gyflwynwyd yn eu cymunedau nhw.

Adnoddau Ar-lein – canllawiau ‘sut i’, astudiaethau enghreifftiol, adnoddau cyfeirio-mlaen, a phecynnau gwaith.

Cysylltu a Chydweithio – ymunwch â rhwydwaith ar-lein, er mwyn cysylltu â chynghorau eraill, rhannu profiadau, cydweithio ar brosiectau, ac adeiladu partneriaethau gwerthfawr yn eich cymunedau.

Eiriolaeth & Chanllawiau Polisi – canllawiau & chyngor ar weithio’ch ffordd trwy fframweithiau cyfreithiol & rheoleiddiol i gyflwyno mentrau a gweithgareddau cymunedol. Rydym hefyd eisiau gofalu fod Cynghorau Cymuned & Thref yn cael cydnabyddiaeth am yr holl waith anhygoel sy’n cael ei wneud.

 

Rydym felly’n lansio Fforwm Argyfwng Costau Byw Un Llais Cymru

Buom yn gweithio ar greu cymuned ‘Argyfwng Costau Byw’ ar gyfer cynghorau gan eich bod wedi dweud wrthym y byddai cyfle i gysylltu gyda’ch gilydd ar rai materion/testunau yn rhywbeth y byddech yn elwa ohono.

Grŵp Facebook, llecyn ar-lein, lle y gall Cynghorau Cymuned a Thref ddod at ei gilydd i rannu arfer gorau, gofyn cwestiynau, a chael help a chyngor ar faterion yn effeithio ar eich cymunedau ynghylch yr Argyfwng Costau Byw. Bydd Tîm Argyfwng Costau Byw Un Llais Cymru hefyd yn rhannu canllawiau, blaen gyfeirio a darparu adnoddau yn y fforwm hwn.

Gallwch gysylltu ac ymuno â’r grŵp YMA

 

Cysylltwch

Rhannwch gyda ni y camau rydych yn eu cymryd yn barod i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw yn eich ardaloedd. Rydym yma i gynnig arweiniad, a chefnogaeth, er mwyn ichi rannu’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yn barod. Mae eich mewnbwn yn amhrisiadwy yn llywio ein rhaglen a sicrhau ein bod yn diwallu eich anghenion yn effeithiol, felly cofiwch gysylltu os oes unrhyw beth rydych ei angen.

Cofiwch fod croeso ichi estyn allan at y tîm prosiect Argyfwng Costau Byw yn CoLC@unllaiscymru.cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych!

Mewnwelediadau Allweddol Un Llais Cymru Arolwg Argyfwng Costau Byw