Chris Ashman

Chris yw Perchennog/Cyfarwyddwr Sustainable Regeneration Solutions ac mae’n un o’r prif ymarferwyr Cynlluniau Lle yng Nghymru. Mae ganddo fwy na 25 mlynedd o brofiad o weithio gyda chymunedau ledled Cymru i helpu adnabod blaenoriaethau lleol, datblygu ymatebion ymarferol, cyllidadwy i faterion allweddol a galluogi mwy o waith partneriaeth rhwng cynghorau tref a chymuned, cymunedau lleol, mudiadau trydydd sector a holl haenau llywodraeth. Mae’n arbennig o fedrus mewn gwaith ymgysylltu cymunedol, brocera partneriaethau asiantaeth, dadansoddi data, sicrhau cyllid a chynnal gwerthusiad o effaith buddsoddiadau, ac arweiniodd Chris ar gyflawni Cynllun Lle Cyngor Gwledig Llanelli, sef y cynllun lle cyntaf yng Nghymru sy’n cydymffurfio ag amodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Chris hefyd yn cynnig cymorth i gynhyrchu datganiadau Llesiant yn cysylltu cynlluniau a gweithgareddau cynghorau gydag amcanion Byrddau Gwasanaethau Lleol a nodau Llesiant cenedlaethol a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.